Rok 2016
Rok 2015
 • Olena Babakova, Janusz Ostrogski (ok. 1554-1620) i jego rola w procesie politycznej, kulturowej, religijnej integracji elit ukraińskich w I Rzeczypospolitej, (promotor – Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel). DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM.
Rok 2014
Rok 2013
 • Adam Martynowicz, Sobory lokalne Kościoła prawosławnego na ziemiach polsko-litewsko-ruskich do końca XVI wieku, (promotor – prof. dr hab. Antoni Mironowicz).
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
 • Tomasz Jaszczołt, Szlachta ziemi drohickiej w XV i początkach XVI wieku. Zagadnienia społeczne, gospodarcze i genealogiczne, (promotor – prof. dr hab. Jan Tęgowski).
 • Marcin Zwolski, Więzienie w Białymstoku w latach 1944 – 1956 (studium historyczno-socjologiczne), (promotor – dr hab. Adam Dobroński,prof.UwB).
Rok 2009

Rok 2008
 • Urszula Kraśnicka-Zajdler, Biskup-tułacz arcybiskup Józef Feliks Gawlina (1892-1964), (promotor –  dr hab. Krzysztof Filipow,prof.UwB).
 • Sylwia Kuźma-Markowska, Ruch kontroli urodzeń w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Illinois (1923-1941), (promotor – prof. dr hab. Halina Parafianowicz).
 • Andrzej Smolarczyk, Szkolnictwo i oświata województwie poleskim w latach 1918-1939, (promotor – prof. dr hab. Zofia Tomczonek).
 • Andrei Zamoiski, Transformation of small towns (shtetls) of Soviet Belarus (1921-1932), (promotor – dr hab. Daniel Grinberg,prof.UwB).
Rok 2007
 • Małgorzata Kamecka, Edukacyjne podróże Polaków do Francji w epoce saskiej, (promotor – prof. dr hab. Cezary Kuklo).
 • Piotr GuzowskiZasoby pieniężne ludności chłopskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (XV-XVI w.) na tle europejskim, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Wyczański).
 • HalinaBieluk, Jacqueline Kennedy: First Lady and Her Image, (promotor – prof. dr hab. Halina Parafianowicz).
 • Tomasz Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980-1989, (promotor – prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz).
 • Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, (promotor – dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB).
Rok 2006
Rok 2005
 • Marek Czarniawski, Powstanie i historyczna trwałość legendy Sławoja Felicjana Składkowskiego (1885-1962), (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Jerzy Kijowski, Historia najnowsza Ostrołęki na tle dziejów regionu kurpiowskiego, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Jan Mirończuk, Polityka Państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), (promotor –prof. dr hab. Hanna Konopka).
 • Piotr Niewęgłowski, Wychowanie fizyczne i sport w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1951-2003, (promotor – prof. dr hab. Czesław Grzelak).
 • Sebastian Rejak, Understanding of the Holocaust among the Jews of Poland and America: A Study in Social Concepts and Attitudes, (promotor – dr hab. Daniel Grinberg,prof.UwB).
 • Janusz Sternicki, Tradycja powstańcza a wizja niepodległości w polskiej myśli historyczno-politycznej (1864-1918), (promotor – prof. dr hab. Marian Leczyk).
 • Jacek Szczepański, Wojska balonowe w Polsce 1919-1939. Aspekty militarne i propagandowe, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
Rok 2004
 • Maciej Ambrosiewicz, Ochrona dziedzictwa historycznego Kanału Augustowskiego, (promotor – dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK).
 • Elżbieta BagińskaPolityka wyznaniowa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII wieku, (promotor – prof. dr hab. Henryk Ruciński).
 • Krzysztof BorodaSpołeczność studencka Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1509, (promotor – prof. dr hab. Hanna Zaremska).
 • Adam Drążek, Stronnictwo Demokratyczne w województwie białostockim w latach 1945-1989. Organizacja i działanie, (promotor – prof. dr hab. Hanna Konopka).
 • Grzegorz Ryżewski, Dobra Chreptowiczów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV – XX wieku, (promotor – dr hab. Józef Maroszek,prof.UwB).
 • Tomasz WesołowskiPolska szkoła fortyfikacyjna okresu międzywojennego na tle głównych europejskich systemów umocnień stałych, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
Rok 2003
 • Przemysław Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV-XVIII wieku, (promotor – dr hab. Józef Maroszekprof.UwB).
 • Marek Góryński, Funkcjonowanie granicy polsko-niemieckiej na odcinku Prus Wschodnich w latach 1928-1939, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Marzena LiedkeWpływ wyznań reformowanych na ruską magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (do końca panowania Zygmunta III), (promotor – prof. dr hab. Stanisław Aleksandrowicz).
Rok 2002
Rok 2001
 • Małgorzata DajnowiczDrobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Artur PaskoKomitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku w latach 1948-1956. Organizacja i główne kierunki działania, (promotor – prof. dr hab. Hanna Konopka).
 • Wojciech ŚleszyńskiPropaganda i indoktrynacja władz sowieckich na Białostocczyźnie w latach 1939-1941, (promotor – prof. dr hab. Barbara Stępniewska – Holzer).
Rok 2000
 • Edyta Bezubik, Sprawy małżeńskie przed sądami kościelnymi w Polsce XVII wieku, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Wyczański).
 • Alfons Bobowik, Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 1918-1939, (promotor – prof.dr hab. Michał Gnatowski).
 • Robert KempaWojska powietrzno – desantowe 1914-1939. Geneza, narodziny, organizacja, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Iwona KuleszaRozwody w polskich rodzinach magnackich w XVI – XVIII wieku, (promotor – prof. dr hab. Adam Manikowski).
 • Adam MiodowskiAkcja polityczna ugrupowań demokratycznych w sprawie polskiego wojska w Rosji w latach 1917-1918, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Małgorzata MorozKrynica i jej środowisko. Białoruska chrześcijańska demokracja w Polsce w latach 1918-1939, (promotor – prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski).
 • Radosław Waleszczak, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
Rok 1999
 • Krzysztof BuchowskiPolacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, (promotor – prof. dr hab. Piotr Łossowski).
 • Leszek Jasielczuk, Dzieje majętności klasztornej ojców dominikanów w Klimówce, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Wyczański).
 • Joanna SadowskaJędrzejowiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Garlicki).
Rok 1997
 • Adrian Konopka, Służba zdrowia polskich formacji wojskowych w Rosji (1914-1920), (promotor – prof. dr hab. Michał Gnatowski).
 • Iwona Helena Pugacewicz, Przemoc i bezpieczeństwo publiczne w województwie Łęczyckim XVII – XVIII wiek. (La violence et la securitépubliquedans la voievodie de Łęczyca: XVIIe – XVIIIesiécle), (promotor – prof. dr hab. Antoni Mączak).